Privacy

hr5-jump.svg

De klanten van HR5 kiezen voor dienstverlening van personeelszaken. Iedere dag vertrouwen onze klanten, leveranciers en collega’s hun persoonsgegevens aan ons toe. Dit schept verregaande verplichtingen. Het verplicht ons om vertrouwen en veiligheid te realiseren en te borgen. Daarom is gegevensbescherming een van onze hoogste prioriteiten. Wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie over wat wij doen met deze persoonsgegevens.  

Privacy Statement Arbodiensten HR5

Vertrouwen is een hoeksteen van onze bedrijfsmissie. Gegevensbescherming is een van onze hoogste prioriteiten en wij streven naar een zo groot mogelijke transparantie over wat wij doen met deze persoonsgegevens en waarom wij dit doen. Klik hier voor het privacy statement van de Arbodiensten van HR5.

Data Protection Officer (DPO) / Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Met dit document informeren wij je over privacy binnen HR5. Wij hebben een onafhankelijke Data Protection Officer, in het Nederlands een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die jou en ons helpt bij AVG (GDPR) privacy vraagstukken. Ons werk voor klanten en cliënten doen we met passie en overtuiging. De bij ons in gebruik zijnde gegevens behandelen dan ook met de grootste zorg. Mocht je vragen hebben over privacy in relatie tot HR5, dan kun je deze stellen aan onze DPO’er Cyrille Joskin. 

Contactgegevens:
E-Mail:dpo@hr5.nl
Telefonisch: 088 - 5500 600
Postadres: DPO-HR5, Verlengde Velmolen 32, 5406 NT Uden

Onze DPO’er (FG) is jouw en onze vertrouwenspersoon; informatie, klachten en vragen die je aan de DPO’er stelt, zullen alleen met de directie (of andere personen) van HR5 gecommuniceerd worden met jouw toestemming. Indien u in contact staat met onze Arbodienst, kunt u hier de privacy policy met betrekking tot de Arbodienstverlening bekijken.

Meer informatie?

Wilt je jouw recht uitoefenen, een privacy klacht kenbaar maken of een (mogelijk) datalek melden? Onze DPO'er helpt je graag vertrouwelijk verder. Stuur een e-mail aan de DPO (dpo@hr5.nl) met je naam en telefoonnummer en hetgeen waarover je verder geholpen wilt worden. Na ontvangst van de e-mail zullen we je informeren over de procedure voor het vaststellen van jouw identiteit, zodat we er zeker van zijn dat de informatie aan de juiste persoon verstrekken.

Gebruik van rechten:
Jouw rechten met betrekking tot je (bijzondere) persoonsgegevens conform de AVG zijn:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op dataportabiliteit
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • Recht van bezwaar

Privacy klacht:

Indien je van mening bent dat HR5 je privacy niet voldoende respecteert, of je aanbevelingen hebt, etc., vernemen wij dit ook graag van je. Wij behandelen jouw verzoeken in vertrouwen. Je kunt ook een klacht indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Datalek:

HR5 is een bedrijf voor en door mensen, ondanks dat wij gebruik maken van hoogwaardige beveiligingsprotocollen en ICT-inrichtingen, zou er mogelijk een datalek geconstateerd kunnen worden.

Geautomatiseerde besluitvorming:

HR5 maakt geen gebruik van van geautomatiseerde besluitvorming (incl. profilering).

Doeleinden van gegevensverwerking 

Uitvoering van overeenkomsten 

 Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw informatieverzoeken over onze dienstverlening, uw inschrijving(en) op de door ons te houden evenementen en het verder beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met inbegrip van de daarbij horende verkoop- en marketingactiviteiten. Wij verwerken hiervoor uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, mogelijk financieel of fiscaal relevante gegevens alsmede de met u gevoerde correspondentie. Deze gegevens worden gebruikt om opvolging te kunnen geven op de door u gedane informatieverzoeken, inschrijvingen voor evenementen en aangegane overeenkomst(en). Deze gegevens worden door ons bewaard gedurende de tijd nodig om aan uw informatieverzoeken te kunnen voldoen, onze diensten aan u te leveren en de met u aangegane overeenkomsten te kunnen nakomen, waarna deze, tenzij bij wet anders verplicht, worden vernietigd. 

Klikgedrag en bezoekgegevens 

Wij verzamelen bezoekgegevens tijdens het gebruik van onze website. Hierbij moet u denken aan IP-adressen, de tijdstippen van gebruik en de door uw browser meegestuurde data. Dit doen wij om het gebruik van onze website te kunnen volgen en te analyseren, met als doel het optimaliseren van de gebruikservaring. Daar waar mogelijk worden deze gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. Aan derden die deze gegevens voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken, worden ze niet ter beschikking gesteld. Cookies Bezoekt u onze website dan plaatsen wij om verschillende redenen cookies op het voor dat bezoek gebruikte apparaat. Deze zijn functioneel of analytisch, terwijl andere uw surfgedrag volgen. Voor deze laatste vragen wij u uitdrukkelijk om toestemming. Informatieverzoek of inschrijvingen Doet u een informatieverzoek of schrijft u zich in voor een evenement, dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om deze verzoeken of inschrijvingen op een behoorlijke wijze te kunnen afhandelen. Hierbij kan gedacht worden aan; het versturen van een uitnodiging.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden) 

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor het leveren van onze dienst dan wel wanneer wij daartoe wettelijk worden verplicht. Is dit het geval, dan zullen wij u dit vooraf melden met vermelding van de partij met wie de gegevens worden gedeeld. Social media buttons In het kader van social media marketing staan er op verschillende pagina’s knoppen van Facebook, Twitter en LinkedIn. Doel hiervan is om de bezoeker van onze website de mogelijkheid te bieden om door het klikken op deze knoppen onze pagina’s te promoten of te delen. Wij raden u aan om alvorens dit te doen eerst de respectievelijke privacyverklaringen van Facebook, Twitter en LinkedIn te lezen om zodoende inzicht te krijgen in wat zij met uw persoonsgegevens doen. Gebruik van cookies Wij maken gebruik van cookies, kleine bestandjes die via deze website worden meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf worden opgeslagen om u bij uw volgende bezoek direct te kunnen herkennen. Bij het eerste bezoek aan onze website krijgt u daarom van ons een melding met uitleg over de door ons gebruikte cookies en de mogelijkheid om aan te geven welke cookies op uw computer mogen worden achtergelaten. Bij uw volgende bezoek gaan wij er daarna vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het blijven gebruiken van de door u geaccordeerde cookies. Omdat wij ook gebruikmaken van de diensten van andere bedrijven die ook cookies bij u achterlaten, raden wij u ten zeerste aan de door hen opgestelde privacyverklaringen te lezen. In- en uitschakelen van cookies In uw browser (zie handleiding browser) kunt u aangeven dat u alleen cookies wenst te accepteren waarmee u instemt. Echter: voor het optimaal functioneren van een website is het vaak nodig cookies te accepteren. 

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies 

Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden uw gegevens na de verloopdatum niet meer geregistreerd. Daarnaast is het ook mogelijk cookies voortijdig te verwijderen (zie handleiding browser). Websites van derden Voor alle websites van derden waarmee wij via een link zijn verbonden, geldt dat onze Privacy en Cookieverklaring niet van toepassing is. Daarenboven achten wij het belangrijk om u erop te wijzen dat wij op geen enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Lees daarom eerst de privacyverklaring van dergelijke websites alvorens ervan gebruik te maken. Beveiliging Met de door ons genomen beveiligingsmaatregelen streven wij ernaar om misbruik van en ongewenste toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door het voeren van een strikt autorisatie- en beveiligingsbeleid en het periodiek controleren van de uitvoering daarvan. Qua beveiliging hanteren wij logische, fysieke en organisatorische toegangsbeveiliging, aangevuld met Privacy Enhancing Technologies zoals encryptie, en Transport Layer Security (TLS) technologie, doelgebonden toegangsbeperkingen en het geografisch beperken van onze dataopslag tot landen binnen de Europese Unie. 

Disclaimer

HR5 besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Echter kan HR5 niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

HR5 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door verspreiding van informatie via het internet. Ook is HR5 niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. 

Tevens aanvaardt HR5 geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens of adviezen verstrekt door of namens HR5 via deze website. 

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. HR5 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor jouw informatie en gemak hiervan. 

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. HR5 garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then