HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Prijskaartje verzuim en ziekte

Kent u het verschil tussen de begrippen ziekte en verzuim? Ziek zijn overkomt iemand, maar verzuim is een keuze die iemand maakt. Verzuim wordt dan ook veel meer bepaald door gedrag dan door ziekte. Elk verzuim boven 2%,maximaal 3%, is beïnvloedbaar.

 

Het kan erg lonend zijn te werken aan een structureel lager verzuim. Zeker wanneer het economisch wat minder gaat, is het goed om door een dalend verzuim wat meer armslag te hebben. Want aan zowel ziekte als verzuim hangt voor u een prijskaartje.

Dit artikel wijst u op de kosten in verband met verzuim en ziekte:

 • directe kosten;
 • indirecte kosten.

 

In dit artikel:

 • Gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Verzuimkosten
 • Overzicht kosten
 • Vraag en antwoord Verzuimverzekering

 

Het werk ligt tijdelijk stil, de productie loopt vertraging op en interne en externe klanten worden gedupeerd. Daarnaast kost een vervanger inwerktijd en extra geld. En dan hebben we het nog niet eens over de ergernis en extra werkdruk bij de collega's. Kortom, het voorkomen van verzuim blijft uw aandacht vragen, want de kosten van ziekte en verzuim rijzen ook nog eens de pan uit.

 

Ook uw verantwoordelijkheden voor uw zieke werknemers zijn de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Denk aan de verlengde loondoorbetalingverplichting. Dat betekent dat u maar liefst 104 weken lang loon doorbetaalt als uw werknemer al die tijd ziek blijft. Het is dus erg belangrijk dat u weet wat uw verantwoordelijkheden precies zijn en hoe u deze optimaal invult. Zo voorkomt u onnodig ziekteverzuim en extra kosten.

 

Gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn voor veel organisaties een grote last. Niet alleen leiden zieke medewerkers vaak tot extra uitgaven, maar meestal zijn er ook nadelige gevolgen voor de werkzaamheden. Werk blijft liggen, vervangers hebben een lagere productiviteit of kunnen de kwaliteit niet halen. Voor directe collega's neemt de werklast toe en er kunnen onderlinge irritaties ontstaan.

 

Elk ziektegeval leidt tot extra inspanningen van het management. Vaak moet vervanging worden gezocht, is schuiven met roosters nodig en zijn er extra administratieve handelingen. Ook verzuimbegeleiding en re-integratie vereisen veel inspanningen. Arbeidsongeschiktheid vormt voor ondernemingen en instellingen een aanmerkelijk financieel risico. Hogere premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen over een periode van vijf jaar oplopen tot bedragen ter hoogte van een jaarloon.

 

Voor veel organisaties zijn de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid niet inzichtelijk. Een deel van de kosten is verborgen en de meeste administratieve systemen zijn er niet op ingericht de verzuimkosten goed in beeld te brengen. Toch is een schatting van de verzuimkosten over het algemeen goed te maken. De kosten van arbeidsongeschiktheid zijn lastiger in te schatten.

 

Verzuimkosten

Welke kosten brengt verzuim met zich mee?

 

 1. In de eerste plaats is er verlies van productie: een medewerker levert tijdens de ziekteperiode geen arbeidsprestatie, maar krijgt wel betaald. In de tweede plaats moet de organisatie extra activiteiten verrichten om de verstoring in de productie op te vangen en om de administratie en de begeleiding van het verzuim uit te voeren. De verzuimkosten vormen het totaal van beide kostensoorten.
 2. Daarnaast ontstaan kosten waarvan de waarde niet of moeilijk in geld is uit te drukken, of waarvan het verband met verzuim moeilijk is te kwantificeren, zoals kwaliteitsverlies of aantasting van het bedrijfsimago. Verzuimgevallen kunnen uiteindelijk uitmonden in een uitstroom van personeel in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-intrede). Elke gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker die in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-regeling) belandt, zorgt met een vertraging van twee jaar in een verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie. Is een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA, dan is hij gehouden tien jaar lang de uitkeringen uit te betalen van zijn ex-werknemers die in de WGA zijn beland.

 

Overzicht kosten

Ziekteverzuim heeft, naast alle vervelende praktische aspecten, ook financiële consequenties. Die zijn in beginsel voor rekening van de werkgever.

 

Directe kosten

De wettelijke, minimaal verplichte loondoorbetaling bij ziekte is 70% van het laatstverdiende salaris (gemaximeerd tot het maximum dagloon zoals neergelegd in de Wet financiering sociale verzekeringen). De meeste collectieve arbeidsovereenkomsten in Nederland kennen een hogere loondoorbetaling. Veelvoorkomend is betaling van het volledige loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. Maar ook volledige loondoorbetaling gedurende twee jaar van ziekte komt incidenteel voor. De verplichting 104 weken het loon door te betalen bij ziekte, betekent een potentiële financiële ramp die iedere werkgever boven het hoofd hangt. Naast deze loondoorbetaling zijn er de kosten van begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. Deze kosten zijn voor iedere zieke werknemer verschillend. Doorgaans zijn kosten voor een re-integratie 'tweede spoor', bij een andere werkgever dus, het hoogst.

 

Indirecte kosten

Ziekteverzuim brengt ook indirecte kosten met zich mee. Denk aan productiviteit- en productieverlies, tijdsinzet van leidinggevenden, vervanging, arbo- en interventiekosten en eventueel een verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie. TNO Arbeid becijferde dat de directe en indirecte verzuimkosten nagenoeg gelijk zijn aan twee maal de loondoorbetaling. Een veelgehoord misverstand is de opvatting dat de werkgever na 104 weken van het verzuimgeval 'af' is. De werkgever blijft financieel verantwoordelijk, mocht zijn (ex)werknemer in de WGA (onderdeel van de WIA) belanden. Deze financiële verantwoordelijkheid kan oplopen tot tien jaar en per WGA-uitkering al snel € 60.000 tot € 100.000 bedragen: een enorme kostenpost, die snelle interventie voor een zieke werknemer nog belangrijker maakt. Ook een arbeidsovereenkomst eindigt na het verstrijken van de wachttijd van 104 weken niet automatisch. Deze moet expliciet beëindigd worden, ofwel door het aanvragen van een ontslagvergunning of als blijkt dat de werkgever en de werknemer er alles aan gedaan hebben en hervatting binnen 26 weken niet tot de mogelijkheden behoort door middel van het ondertekenen van een beëindigingsoveerenkomst.

 


 

Checklist gevolgen verzuim en ziekte

 • loondoorbetaling;
 • inhuren van uitzendkrachten of een vervanger;
 • overwerk van collega's door toename werkdruk;
 • langere levertijden;
 • productieverlies;
 • tijd voor inwerken en begeleiden;
 • managementtijd;
 • imago toekomstige werknemers;
 • verlies imago bij klanten;
 • kwaliteitsverlies;
 • toename klachten van klanten;
 • mogelijke verhoging verzekeringspremies;
 • afhankelijk van het contract: kosten arbodienst of bedrijfsarts voor extra verrichtingen;
 • administratiekosten: ziekmeldingen, opstellen plan van aanpak, bespreking en bijstellen plan
 • van aanpak, overleg, et cetera;
 • hogere gedifferentieerde WGA-premie;
 • werving en selectie voor vervanging;
 • juridische procedures en claims;
 • schadeloosstellingen;
 • risicoaansprakelijkheid;
 • boetes Inspectie SZW.

Bron: HR Praktijk

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven