HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

Wat moet worden verstaan onder relatiebeding?

De werknemer heeft – onder meer – een relatiebeding. Hij zegt zijn baan op en start een eigen onderneming. Vervolgens heeft de werknemer een lunchafspraak met – zo claimt de ex-werkgever – een relatie van haar. Het hof legt in deze uitspraak uit wat onder ‘relatie’ moet worden verstaan.

 

 

 

 

 

 

 

De zaak

De werknemer is sinds 2006 bij de werkgever in dienst. De werkgever is een opleidingsadviesbureau, vooral actief in de financiële dienstverlening. De werknemer is werkzaam als beller en als coach.

In de arbeidsovereenkomst is – onder meer - een relatiebeding opgenomen; de werknemer mag gedurende twee jaar na zijn dienstverband geen direct of indirect zakelijk contact onderhouden met een relatie van de werkgever. In het beding staat: “ Met een relatie van de werkgever wordt in dit verband bedoeld: Alle personen en organisaties waarin de afgelopen twee jaar aantoonbaar contact mee is geweest.”

 

De werknemer heeft - twee maanden na het aangaan van het derde contract voor bepaalde tijd - net als twee collega’s, het dienstverband tussentijds beëindigd per 1 juni 2008 door zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als reden hiervoor heeft hij aangegeven dat hij elders wilde gaan werken. Bij brief van 6 mei 2008 heeft de werkgever aan de werknemer medegedeeld dat hij bezwaar maakt tegen het voornemen van de werknemer om elders in dienst te treden nu hij voornemens was om diensten ten behoeve van een bepaalde bank te gaan verrichten.


Op 26 mei 2008 heeft de werknemer desondanks een contract met de betreffende bank gesloten voor het geven van begeleiding aan (sales)managers. Op 2 juni 2008 hebben de werknemer en zijn twee ex-collega’s ieder voor zich een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister met – onder meer - als doel: het geven van trainingen en coaching vanuit een organisatieadviebureau.

 

De kantonrechter

Dit kwam de ex-werkgever ten gehore waarop hij een procedure bij de kantonrechter is gestart wegens schending van het relatiebeding.

 

In het tussen partijen overeengekomen relatiebeding is een ruime omschrijving van het begrip relatie gegeven, te weten: “Alle personen en organisaties waarin de afgelopen twee jaar aantoonbaar contact mee is geweest.” De kantonrechter heeft in haar vonnis beslist dat het niet enkel gaat om relaties waar de werknemer persoonlijk contact mee heeft gehad, maar om alle relaties van de werkgever en dat het ook gaat om relaties waarmee de werkgever nog niet heeft gecontracteerd, maar met wie al wel zodanige gesprekken zijn gevoerd dat er een reële mogelijkheid bestaat dat de gesprekken op een overeenkomst zullen uitdraaien. Een eenmalige lunchafspraak om de mogelijkheden te verkennen of om in contact te komen met een potentiële klant vindt de kantonrechter echter onvoldoende om te kunnen spreken van een relatie als bedoeld in het relatiebeding. De kantonrechter heeft de werknemer wel een boete van € 3.000,- opgelegd voor het schenden van zijn geheimhoudingsbeding.

 

Het hof

De ex-werknemer was het niet eens met de beslissing van de kantonrechter en heeft daarom de zaak aan het Hof voorgelegd of de ex-werkgever was het niet eens met deze beslissing en heeft daarom de zaak aan het Hof voorgelegd, aangezien partijen van mening verschillen over de uitleg van het begrip relatie. Bij de uitleg van een dergelijk begrip in een overeenkomst wordt niet alleen gekeken naar de taalkundige uitleg, maar ook naar hetgeen partijen bedoeld hebben toen zij de bepaling overeenkwamen. Daarbij is de verhouding tussen partijen ook van belang.

 

Het Hof voegt daar aan toe dat het vindt dat de kantonrechter een te beperkte uitleg heeft gegeven aan het begrip relatie door in z’n algemeenheid aan te geven dat een eenmalige lunchafspraak onvoldoende zou zijn om van een relatie te kunnen spreken. Het Hof geeft aan dit per geval moet worden bekeken omdat het van de omstandigheden van het specifieke geval afhangt of al dan niet sprake is van een relatie. Het Hof onderzoek daarom de specifieke omstandigheden van de lunchafspraak en concludeert dat het hier wèl om een relatie in de zin van het relatiebeding gaat. De lunchafspraak had in dit geval namelijk het doel om te bespreken hoe partijen zouden kunnen samenwerken en hoe zij de exclusiviteitsclausule die tussen de werkgever en de relatie bestond, daarbij het meest effectief zouden kunnen omzeilen.

 

Het Hof acht het echter zeer wel denkbaar dat de ex-werknemer zich niet heeft gerealiseerd dat sprake was van een relatie van de ex-werkgever en legt daarom aan de werknemer een beperkte boete op van € 1.000, in plaats van de door de ex-werkgever gevorderde € 60.000. Voor het schenden van zijn geheimhoudingsbeding legt het Hof de werknemer een boete op van € 9.000 in plaats van de gevorderde boete van € 30.000.

 

Deze uitspraak is als volgt te vinden: Hof Arnhem-Leeuwarden, 25 februari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:1380

 

In de praktijk

Wat betekent dit nu in de praktijk?

 

Een relatiebeding is een soort concurrentiebeding, althans dat is de algemene opvatting. In een relatiebeding wordt het een werknemer niet verboden om bij de concurrent in dienst te treden, maar wordt het de werknemer verboden om contacten te onderhouden met relaties van de voormalige werkgever. Het Hof gaat in de hierboven aangehaalde uitspraak in op de vraag wat onder relaties moet worden verstaan. Het antwoord op die vraag zal moeten volgen uit 1) het beding zelf 2) de bedoeling van partijen 3) de omstandigheden van het geval.

Een relatiebeding beperkt de werknemer dus in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn zoals een concurrentiebeding ook doet. Dat een relatiebeding een soort concurrentiebeding is, betekent dat aan dezelfde vereisten moet worden voldaan en dat een beroep op het relatiebeding volgens dezelfde regels wordt beoordeeld.

 

In het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid wordt slechts gesproken over het concurrentiebeding en niet over het relatiebeding. Nu de algemene opvatting is dat een relatiebeding een soort concurrentiebeding is, wordt er in het algemeen vanuit gegaan dat de nieuwe regels ten aanzien van het concurrentiebeding, ook gelden voor het relatiebeding.

 

Let op!

Dat betekent dat vanaf 1 juli 2014 in nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomsten in principe geen relatiebeding meer mag worden opgenomen. Alleen in de bijzondere omstandigheid dat sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag in een tijdelijk contract nog een relatiebeding opgenomen worden, met dien verstande dat dit zwaarwegende belang we gemotiveerdl in het relatiebeding moeten worden uitgeschreven.

 

Heeft u hierover vragen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze specialisten/professionals helpen u graag bij de beantwoording van de vraag of een relatiebeding in uw geval is toegestaan en helpen u om dit op de juiste wijze te formuleren.

 

Bron: XpertHR

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven