HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

De Verzuimpolitie: wat kunnen we ermee?

Volgde u de uitzendingen van Zembla over de Verzuimpolitie? Steeds weer constateert Zembla dat partijen zich niet houden aan privacyrichtlijnen bij ziekte. Wat mag nu eigenlijk wel en wat mag niet?

 

En botsen de regels niet met de praktijk? We zetten het op een rij en vroegen de mening van een aantal partijen.

 

In de Verzuimpolitie III van 19 september jl. bleek dat ook verzuimverzekeraars de fout ingaan. Zij eisen van de werkgever allerlei vertrouwelijke informatie, zoals het plan van aanpak. Reden om de zaken nog eens op een rijtje zetten: welke informatie mag wie vragen?

 

Vanaf het moment van de ziekmelding moeten partijen zorgvuldig omgaan met de privacy van de betreffende werknemer. Er gelden de volgende regels:

 

De werkgever mag de werknemer naar de volgende gegevens vragen:

•het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is en het (verpleeg)adres;

•hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren;

•de lopende werkzaamheden en afspraken;

•of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt;

•of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;

•of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.

 

Een werkgever mag niet rechtstreeks aan de werknemer vragen een vragenlijst in te vullen waarin medische gegevens worden gevraagd.

 

De bedrijfsarts mag de werkgever alleen informatie verstrekken die voor die werkgever noodzakelijk is. Bijvoorbeeld de verwachte ziekteduur en de mogelijkheden en beperkingen.

 

Na een verzuimspreekuur moet de bedrijfsarts zich bij de rapportage aan de werkgever beperken tot de beperkingen en de mogelijkheden. Het doorspelen van medische informatie is niet toegestaan, ook niet als die bij de werkgever al bekend is.

 

De bedrijfsarts mag niets zeggen over de aard van een interventie. Wel kan hij die formuleren in termen van belastbaarheid. Bijvoorbeeld: "Ik heb de werknemer geadviseerd om deel te nemen aan een training die zijn belastbaarheid vergroot."

 

Als het verzuim werkgerelateerd is, mag de bedrijfsarts dit aan de werkgever melden. Daarbij geeft hij ook aan wat de aard is van het werkgebonden probleem, voor zover daarmee de privacy van de werknemer en derden niet onnodig wordt geschaad.

 

Als het verzuim niet werkgerelateerd is, mag de bedrijfsarts dat niet aan de werkgever melden.

 

Als er recht bestaat op regres, mag de bedrijfsarts dat ook niet aan de werkgever melden, tenzij de werknemer daar toestemming voor geeft.

 

 

 

Als een bedrijfsarts constateert dat de medewerker zijn re-integratie belemmert of vertraagt, mag hij dat wél melden. Voorwaarde is wel dat de formulering geen waardeoordeel moet bevatten, maar alleen feiten . Bijvoorbeeld: "Voor het probleem waarvoor werknemer verzuimt, is een adequate behandeling mogelijk. Ik heb dit ook zo met de werknemer besproken, maar die heeft te kennen gegeven geen behandeling te willen ondergaan. Naar verwachting zal daardoor het verzuim langer duren dan nodig is. Mijn advies is om een deskundigenoordeel re-integratie-inspanningen bij het UWV aan te vragen."

 

Aan de verzekeraar mag de bedrijfsarts geen medische informatie verstrekken. Datzelfde geldt voor informatie over beperkingen bij het verrichten van arbeid, of zelfs voor de vraag of een ziekmelding arbeidsgerelateerd is.

 

In plaats daarvan mag een bedrijfsarts de verzekeraar alleen administratieve gegevens verstrekken. Het gaat hier bijvoorbeeld om de duur van het verzuim en de tijdigheid van de re-integratie-activiteiten.

 

Ook het verstrekken van de volgende stukken aan de verzekeraar is verboden:

•het plan van aanpak,

•de terugkoppelingen van de bedrijfsarts,

•probleemanalyse,

•voortgangsrapport,

•eerstejaarsevaluatie,

•functionele mogelijkhedenlijst,

•actueel oordeel,

•besluiten van het UWV,

•deskundigenoordeel.

 

Wel mag een arbodienst medische informatie verstrekken aan de medisch adviseur van de verzekeraar.

 

(Bron: OVAL en CBP)

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven