HR5 werknemers loket Loket.nl NMBRS
HR5 werkgevers loket Loket.nl NMBRS
HR5 Expertise centrum
HR5 verzuim loket Dotweb Cloud

HR5 Nieuws

Nieuws overzicht Nieuws archief

De fiscale perikelen van de ontslagvergoeding

Als een dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, via een beëindiging met wederzijds goedvinden of ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, wordt vaak een ontslagvergoeding aan de werknemer toegekend. Meestal wordt dan een bruto ontbindingsvergoeding overeengekomen. Dat is ook aan te raden omdat voor de werkgever onduidelijk is wat de privésituatie van de werknemer is en dus onvoorspelbaar is welke belastingafdracht gedaan moet worden.

 

Schriftelijke vastlegging

Het is verstandig om in de beëindigingsovereenkomst een bepaling op te nemen die het mogelijk maakt om de beëindigingsvergoeding fiscaal gunstig uit te betalen, mits dat binnen de geldende regels gebeurt en mits het niet tot hogere kosten voor de werkgever leidt.

 

Voorbeeld:

“Na beëindiging van het dienstverband zal (werkgever) aan (werknemer) een beëindiging-vergoeding betalen ter hoogte van € (beëindigingsvergoeding) bruto. Deze vergoeding zal binnen dertig/veertien dagen na (datum einde dienstverband) op een wijze worden betaald, zoals door (naam werknemer) wordt aangegeven, mits dit fiscaal toelaatbaar is en zonder dat dit voor verdere kosten voor (naam werkgever) leidt.”

 

Verwerken van de ontslagvergoeding in de administratie

Een ontslaguitkering die ziet op te derven loon en/of pensioenschade wordt gekwalificeerd als belastbaar loon uit vroegere dienstbetrekking. De werkgever moet hierover loonbelasting en de inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage afdragen.

 

Premies werknemersverzekeringen zijn niet verschuldigd over een ontslaguitkering die als loon uit vroegere dienstbetrekking wordt gekwalificeerd.

 

Let op:

De vrijstelling geldt alleen voor de ‘echte’ ontslaguitkering, niet voor de afkoop van vakantiedagen of ander loon dat samen met een ontslagvergoeding wordt uitbetaald.

 

Uitbetaling ontslagvergoeding

De wijze waarop de werknemer de ontslagvergoeding uitbetaald wil hebben – rechtstreekse directe uitbetaling of storting in een stamrecht – bepaalt of de werkgever belasting moet inhouden of niet.

 

Rechtstreekse uitbetaling

Als de ontslagvergoeding rechtstreeks aan de werknemer wordt uitbetaald, dan dient de werkgever daarop loonbelasting en werkgeversheffing ZVW in te houden, geen sociale premies. De ontslagvergoeding valt in box 1 (inkomsten uit werk en woning). De belasting die op de ontslagvergoeding wordt ingehouden hangt dan ook af van het belastingtarief dat in deze box op de werknemer van toepassing is.

 

 

In 2013 geldt:

 

Belastingschijf

Loon

Belastingpercentage

 

 

 

1

tot € 19.645

37%

 

 

 

2

tussen € 19.645 en € 33.363

42%

 

 

 

3

tussen € 33.363 en € 55.991

42%

 

 

 

4

vanaf € 55.991

52%

 

 

 

(bron: Belastingdienst.nl)

 

Rechtstreekse uitbetaling in termijnen

Soms spreken partijen af dat de ontbindingsvergoeding in termijnen wordt betaald, bijvoorbeeld vanwege liquiditeitsproblemen van de werkgever of omdat een WW-suppletieregeling is overeengekomen (zodra en zolang de werknemer een WW-uitkering geniet, vult de werkgever de WW-uitkering aan tot 100% (of een ander percentage) van het laatstverdiende loon).

 

Als sprake is van betaling in termijnen dan zal de werkgever op het moment waarop een termijn aan de werknemer wordt voldaan loonbelasting en werkgeversheffing Zvw moeten inhouden (op het fiscale genietingsmoment).

 

Betaling in een stamrecht

Als een werknemer de ontslagvergoeding in termijnen wil ontvangen, dan kan hij de vergoeding in een zogenoemd stamrecht laten uitbetalen. Hiervoor gelden strikte regels maar als daaraan wordt voldaan dan mag de werkgever de bruto ontslagvergoeding rechtstreeks op de rekening van de stamrecht BV of aan de verzekeraar of bank storten. De werkgever hoeft in dat geval dus geen loonbelasting en werkgeversheffing Zvw in te houden.

 

Let op:

De hoofdregel is inhoudingsplicht bij de werkgever. De werkgever loopt dus ook het fiscale risico als de Belastingdienst later vaststelt dat hij ten onrechte tot bruto uitbetaling is overgegaan. Het is dan ook verstandig voor een werkgever om vóór uitbetaling een verklaring op te vragen van de bank of verzekeraar waaruit blijkt dat het gaat om een erkende stamrechtspaarrekening of - verzekering.

 

Voorwaarden

Als een werknemer zijn ontslagvergoeding wil laten storten op een stamrechtspaarrekening of een stamrechtbeleggingsrekening, dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 

 • Alleen de ontslagvergoeding (uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon) wordt op de rekening gestort;

 

 • De rekening loopt bij een ‘erkende instelling’:

 

 • de bank mag in Nederland het bankbedrijf uitoefenen en voor de vennootschapsbelasting moet de bank de stamrechtverplichting tot het binnenlands ondernemingsvermogen rekenen;
 • de beleggingsinstelling mag in Nederland als beleggingsinstelling optreden en is gevestigd in Nederland.

 

 

 • De werkgever stort de ontslagvergoeding rechtstreeks op de rekening van de bank of beleggingsinstelling;

 

 • De uitkeringen zijn voor wettelijk aangewezen begunstigden bestemd;

 

 • Het tegoed van de rekening gebruikt de werknemer alleen voor vastgestelde doelen;

 

 • De minimale looptijd van de stamrechtuitkeringen voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

 

 

Wil de werknemer de ontslagvergoeding bij een verzekeraar of in een stamrecht-bv laten storten dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 

 • Alleen de ontslagvergoeding (uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon) wordt op de rekening gestort;

 

 • Het stamrecht wordt bij een erkende instelling ondergebracht, bijvoorbeeld:

 

o   een pensioenfonds;

 

o   een verzekeringsmaatschappij;

 

 • een stamrecht-bv, bijvoorbeeld van de werknemer (de stamrechtverplichting moet wel tot het binnenlands ondernemingsvermogen worden gerekend);

 

 • De werkgever stort de ontslagvergoeding rechtstreeks op de rekening van de verzekeraar of stamrecht BV;

 

 • De uitkeringen zijn voor wettelijk aangewezen begunstigden bestemd;

 

 • Uw werknemer krijgt het stamrecht in de vorm van periodieke uitkeringen;

 

 • De stamrechtuitkeringen hebben een minimale looptijd;

 

 • Er is een stamrechtovereenkomst.

 

Einde stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014?

 

Het Belastingplan 2014 heeft niet veel goeds in de zin voor het voortbestaan van de stamrechtvrijstelling. Het plan is om die per 1 januari 2014 te laten vervallen.

 

Het afschaffen van de stamrechtvrijstelling kan voor de HR-praktijk grote gevolgen hebben. De mogelijkheid om de ontslagvergoeding om te zetten in een aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon zal – als de plannen van het kabinet doorgaan – vanaf 1 januari 2014 vervallen.

 

Vanaf dan zullen ontslagvergoedingen dus niet langer belastingvrij kunnen worden ondergebracht in een stamrecht BV, bij een bank of bij een verzekeraar. De ontslagvergoeding komt volledig in box 1 in de inkomstenbelastingheffing als gewoon loon terecht. Dat betekent dat de werknemer maximaal 52% inkomstenbelasting over de ontvangen ontslagvergoeding verschuldigd wordt.

 

Fiscaal vriendelijk opnemen?

 

Voor diegenen die de volledige aanspraak graag zou willen opnemen is er goed nieuws: het kabinet heeft aangekondigd dat het vanaf 1 januari 2014 voor bestaande stamrechten mogelijk wordt gemaakt om de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV fiscaal vriendelijk in één keer op te nemen.

 

Stamrechten van voor 1 januari 2014 hoeven voortaan niet meer in meerdere termijnen uitgekeerd te worden maar kunnen in één keer worden opgenomen. In 2014 geldt een speciale regeling; slechts 80% van het uit te keren bedrag is belast, de overige 20% is onbelast.

 

Deze regeling brengt met zich mee dat het gunstig kan zijn om een ontbindingsvergoeding die in 2013 wordt uitgekeerd onder te brengen in een stamrecht en in 2014 te laten uitkeren. Zo kan worden geprofiteerd van deze gunstige regeling. U zou dus – meer dan normaal – werknemers kunnen treffen die u vragen om de ontslagvergoeding bij een bank, verzekeraar of stamrecht BV te storten.

 

Bron: XperHR

Neem contact op of meld een klacht

Wij staan voor u klaar!

Uden: 088 - 5500 600 | Info@hr5.nl

Klacht melden

HR5 algemeen
HR5 Arbo & verzuimmanagement

Bel mij terug

Verstuur nummer

Stel een vraag

Verstuur vraag

Deel op:

Naar boven